Chi tiết món ăn



price/60.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá