Chi tiết món ăn


15.000 đồng / dĩa ; 
30.000 đồng / thố

0 Đánh giá