Lụa Hấp - Xào - Tứ Xuyên

Lụa Hấp - Xào - Tứ Xuyên

Giá:

Chi tiết món ăn


70.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá