Tôm Rang Me - Muối

Tôm Rang Me - Muối

Giá:

Chi tiết món ăn


150.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá