Đậu Bắp Xào - Luộc

Đậu Bắp Xào - Luộc

Giá:

Chi tiết món ăn


30.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá