Chi tiết món ăn

price/180.000 đồng / phần

0 Đánh giá