Cải Xanh Xào - Luộc

Cải Xanh Xào - Luộc

Giá:

Chi tiết món ăn


30.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá