Chi tiết món ăn


price/90.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá