Hàu Chiên Trứng

Hàu Chiên Trứng

Giá:

Chi tiết món ăn


price/100.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá