Chi tiết món ăn


price/130.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá