Chi tiết món ăn


price/80.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá